V záplave dát, ktorými banky a ďalšie finančné inštitúcie disponujú, nie je jednoduché vybrať tie správne pre podporu rozhodovania jednotlivých oddelení. Ako prax ukazuje, veľká časť dát je z historických dôvodov zbieraná, no už nie následne analyzovaná. Skúmaním je možné zvoliť vhodné indikátory pre jednotlivé oddelenia tak, aby sa naštartoval zdravý súboj o prvé priečky v grafoch, čo v číselnom preklade pre banku znamená buď zvýšenie predaja produktov alebo finančné úspory.

Pre potreby bankových domov pripravujeme rôznorodé prehľady na pokrytie potrieb jednotlivých oddelení (finančné, produktové, kartové, marketingové, risk, HR, IT, majetok a investície, obstarávanie, zákaznícke služby, prevádzka a údržba atď.). Najčastejšími nasadzovanými sú ale:

  • Vývoj predajnosti (po produktoch, skupinách, typoch), retail aj firemné bankovníctvo
  • Finančné ukazovatele
  • Hodnotenie existujúcich produktov a podklady pre tvorbu nových, resp. ukončenie zastaralých
  • Analýza správania sa zákazníkov, používanie kariet, využívanie doplnkových služieb
  • Real-time sledovanie a vyhodnocovanie marketingových kampaní
  • Analýzy kmeňa zamestnancov, odmeňovania, čerpania firemných benefitov, interaktívna org. štruktúra
  • Hodnotenie a riadenie rizík
  • Využitie IT infraštruktúry, dostupnosti služieb, plnenie SLA, zastaranosť a výmena HW
  • Prehľad majetku, čerpanie účelových rozpočtov, vývoj investícií
  • Obstarávaný majetok a služby, delenie podľa nákladových stredísk, súťaže
  • Využitie centra služieb zákazníkov, analýza poradcov, identifikácia problémových prvkov
  • Analýza nákladov budov a vozového parku
  • Interaktívna mapa budov a informácie o spotrebovaných energiách, poruchách, technických prehliadkach atď.