Oblasť poisťovníctva je celosvetovo veľmi rozvinutou oblasťou. V dnešnej dobe je možné poistiť si takmer čokoľvek. Veľké množstvo poisťovacích subjektov s početnými produktami generuje každoročne ohromné objemy dát, potrebných pre evidenciu a správu poistiek, poistných udalostí, či plnenia poistného. Všetky tieto údaje predstavujú kľúčový prostriedok, akým je možné analyzovať a predpovedať správanie sa zákazníkov pri zmenách, odhadovať a riadiť riziká, či prinášať na trh nové produkty.

Takmer všetky oddelenia poisťovní spracovávajú dáta, preto je ich vizualizácia mimoriadne vhodná najmä pre:

  • Analýzu predajnosti nových produktov, po regiónoch, po makléroch, po produktoch atď.
  • Interaktívna mapa subjektov, napr. pobočiek, alebo partnerov
  • Vyhodnocovanie rizík, tzv. „score karty“
  • Prípravu a úpravu schém odmeňovania, špeciálne marže a bonusy
  • Analýzu existujúceho kmeňa a odlivu zákazníkov
  • Plnenie plánov a cieľov jednotlivých organizačných zložiek
  • Vyťaženie call centra, likvidátorov, IT infraštruktúry
  • Poistné plnenia, neoprávnené nároky, fraudy