Výrobné podniky neustále zefektívňujú svoje fungovanie tak, aby dokázali vyrábať v čo najväčšom množstve, rýchlejšie a s čo najnižšími nákladmi. Podľa možností bez akýchkoľvek prestojov. Táto mimoriadne náročná úloha so sebou obnáša neustále sledovanie a vyhodnocovanie veľkého množstva vstupov a výstupov, čo je samozrejme veľkou výzvou.

Preto týmto spoločnostiam pomáhame zjednodušiť pohľad na celkový chod liniek. Grafickými plánmi zobrazujeme rozloženie jednotlivých strojov a zariadení, pričom interaktívnou formou je možné ihneď identifikovať zistenú závadu, sledovať údaje o spracovaní výrobkov/obrobkov, vznikajúcich nadmerných odchýlkach, prípadne zlyhaniach strojov, či ľudského faktora.

Vďaka zberu a vyhodnocovaniu podobných dát vieme pripraviť analytické prehľady, pokrývajúce oblasti ako:

  • Score-karty dodávateľov
  • Efektivita manipulácie s materiálmi, výrobkami/obrobkami
  • Produktivita a nákladovosť
  • Odstávky
  • Porovnávanie prevádzok, tímov, zmien, pracovníkov
  • Kontrola plnenia plánov dodávok a špecifikácií
  • Kvalita – akékoľvek zavedené štatistické metódy
  • Plnenie plánov BOZP, ISO, OHSAS …