Dátová vizualizácia

Pre správne pochopenie a vyhodnotenie akýchkoľvek dôležitých informácií je najefektívnejšou formou ich grafická interpretácia. Človek vníma túto formu sprostredkovania informácií v bežnom živote na každom kroku, preto je prirodzené, že ju vyhľadávame aj v pracovnom prostredí.

Hlavným poslaním vizualizácie dát je ich prezentácia vo forme informácií. Vedúci pracovníci tak majú okamžitý prehľad o stave a povahe pre nich dôležitých ukazovateľov. Vedia ich rýchlo vyhodnotiť a prijať okamžitú nápravu, čím sa odstráni potenciál nežiadúceho stavu, prípadne finančných strát. Častokrát sa tieto ukazovatele kombinujú a porovnávajú s plánovaným stavom, so stavom z minulého obdobia, s rozpočtami, prípadne s akýmikoľvek matematickými, či štatistickými premennými.

Spoločnostiam poskytujeme komplexné služby pre získanie a vytvorenie grafických prehľadov z ich dát, potrebných pre podporu rozhodovania na rôznych úrovniach vedenia spoločnosti. V zobrazeniach používame zásady ergonómie pre pohodlné ovládanie a pohyb do hlbších úrovní, kde je možné kombinovať dáta z rôznych zdrojov. Vždy zachovávame firemnú, grafickú identitu klienta, použitím jeho loga a farieb, čím je zosilnený dojem osvojenia si zobrazovaných informácií.

Menu